Biểu phí kiểm tra không phá hủy

Vận hành bình Áp lực

Các khái niệm cơ bản
Làm cho người học nắm được:.
– Các thông số kỹ thuật đặc trưng của thiết bị áp lực: dung tích, môi chất, nhiệt độ thiết kế, nhiệt độ làm việc, áp suất thiết kế, áp suất làm việc cho phép.
– Khái niệm cơ bản về các yêu cầu đối với vật liệu chế tạo, kiểm soát quá trình chế tạo, kiểm tra chất lượng mối hàn khi chế tạo bình áp lực và đường ống

An toàn điện

1. Các kiến thức cơ bản:

2. Các kiến thức cụ thể về bảo vệ chống điện giật:

Hàn điện – Hàn hơi