An toàn chung

Giúp người học hiểu được khái niệm, phương pháp nhận dạng, đánh giá mức độ rủi ro và các biện pháp phòng ngừa đối với các yếu tố nguy hiểm cơ bản gây chấn thương trong lao động

An toàn vận hành nồi hơi

Các khái niệm cơ bản về nhiệt và truyền nhiệt, Cấu tạo chung và các thông số đặc trưng của nồi hơi, Cấu tạo của nồi hơi mà người lao động đang vận hành