Kiểm tra thử nghiệm

Các dịch vụ Kiểm tra không phá hủy (Non destructive test – NDT) do AIGA cung cấp cho phép kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của kim loại và các mối hàn khi chế tạo cũng như sau một thời gian sử dụng.